Hlavná 25 (v pasáži), Košice
pon - pia: od 9 do 18 hod.
sobota:    od 9 do 12 hod.
nedeľa:    oddychujeme

OC OPTIMA, Košice
nová pasáž pri zastávke MHD
pon - ne: od 9 do 21 hod.

  // Hlavná stránka
Pondelok 19.4.2021
 
   
 Hlavná stránka
 Naše prevádzky
 Kvaskový chlieb
 Bachové esencie
 Produkty
 Kontakt
 BIOtrend linky
 
 Pošli webstránku  svojím známym
 

VEĽKOOBCHOD

 CHICZA BIOžuvačka
 
 SONETT EKOdrogéria
 
 Guarana BIO

UVP

chicza_reklama
Produkty  
Sonett zľavy
 

BACHOVA KVETOVÁ TERAPIA

„Zdravie je našim dedi?stvom, našim právom. Je to kompletná a plná zhoda medzi dušou, mys?ou a telom. Dosiahnutie tohoto nie je ?ažkým, vzdialeným ideálom, ale nato?ko ?ahkým a prirodzeným,  že mnohí z nás to prehliadajú.“

Dr. Edward Bach             

Odkia? pochádza Bachova kvetová terapia?

Dr. Edward Bach (žil na prelome 19. a 20. st.) bol anglický lekár a homeopat, ktorý celý svoj život zasvätil h?adaniu najprirodzenejšej metódy lie?enia.
Vychádzal z poznania, že medzi mentálnym a fyzickým zdravím je priama spojitos?. Za skuto?né prí?iny ochorení  považoval negatívne stavy našej mysle:

strach, smútok, nepokoj, pochybova?nos?, netrpezlivos?, nerozhodnos?,
vy?erpanos?, nevedomos?, slabos?, zúfalstvo, nenávis?, hnev, pretvárku,
neistotu, žiarlivos?.....

Tieto prí?iny, ak im to dovolíme, za?nú sa zrkadli? v našom fyzickom tele a spôsobia to, ?omu hovoríme choroba. Hlavný dôvod neúspechu modernej medicíny pri lie?ení chorôb Dr. Bach videl v zameraní sa na hmotnú stránku problému - na telesné príznaky, pri?om jediný spôsob ako sa dá natrvalo vysporiada? s chorobou je odstráni? jej pravý kore?, a ten nemá hmotnú povahu.

Dr. Bach  objavil lie?ivú energiu rastlín a vytvoril úplný systém 38 kvetinových esencií, ktoré pracujú špecificky na emocionálnom stave ?loveka - lie?ia negatívne stavy mysle. Esencie nás dokážu zaplavi? pozitívnymi vibráciami a poskytnú? nám  správny impulz, silu, duševnú o?istu a dovies? nás tým k sebapoznaniu, harmonickému rozvoju a stabilite osobnosti.

Z  esencií majú prospech aj ?udia, ktorí nie sú fyzicky chorí. Mnohí z nás prechádzajú obdobiami nek?udu, starostí a vy?erpania. Vtedy esencie pomôžu nastoli? pocity vyrovnanosti a harmónie skôr, než sa objavia fyzické symptómy.

Bachove kvety môžu slúži? aj ako podpora pri odbornom ošetrení, dajú sa kombinova? aj s inou lie?bou a liekmi. Sú netoxické, nenávykové a nemajú žiadne ved?ajšie ú?inky. Sú vhodné aj pre malé deti a tehotné ženy. Pomáhajú aj rastlinám a zvieratám. 

38   BACHOVÝCH  ESENCIÍ

STRU?NÝ POPIS

 1. AGRIMONY (Repík  pravý) -  ukrývanie úzkosti a stiesnenosti za odvážnu a veselú tvár
 2. ASPEN (Topo? osikový) - nevysvetlite?ná ustráchanos?, predtuchy
 3. BEECH (Buk lesný) - kriti?nos?, arogancia, netolerancia
 4. CENTAURY (Zemežl? menšia) - slabos? vlastnej vôle, neschopnos? poveda? nie
 5. CERATO ( Rohoblizník )  -  nedostato?ná  dôvera  vo  vlastnú  intuíciu, neustále  žiadanie druhých o radu
 6. CHERRY PLUM (Slivka ?ereš?oplodá) - strach zo straty rozumu, neovládate?né výbuchy temperamentu , nutkanie ublíži? sebe alebo iným
 7. CHESTNUT BUD (Pagaštan konský) - neschopnos? pou?i? sa zo životných skúseností, opakovanie rovnakých  chýb
 8. CHICORY (?akanka oby?ajná)  - sebecká panova?nos?, majetnícky postoj osobnosti, lipnutie na svojich blízkych s prehnanou starostlivos?ou
 9. CLEMATIS (Plamienok plotný)  - nepozornos?, zasnenos?, únik pred realitou
 10. CRAB APLE (Jablo? nízka ) - pocit sebanelásky, pocit ne?istoty, punti?kárstvo, prehnaná pedantnos?
 11. ELM (Brest ) - prechodný pocit, že ?lovek nezvládne svoju úlohu
 12. GENTIAN (Hor?ek horký)  - pochybova?nos?, pesimizmus, strata  odvahy, nedostatok viery
 13. GORSE (Útesovec európsky)  - beznádej, úplné zúfalstvo
 14. HEATHER (Vres oby?ajný)  - ve?avravnos?, neodbytnos?, zameranie sa len a len na seba
 15. HOLLY (Cezmína ostrolistá)  - nenávis?, závis?, žiarlivos? a podozrievavos?
 16. HONEYSUCKLE (Zemolez kozí)  - túžba po minulom, ?útos? nad uplynulým
 17. HORNBEAM (Hrab oby?ajný)  - únava, mentálne vy?erpanie, váhavos?, odkladanie a prie?ahy
 18. IMPATIENS (Netýkavka žliazkatá)  - netrpezlivos?, podráždenos?, napätie a nervozita
 19. LARCH (Smrekovec opadavý)  - nedostatok sebavedomia, strach zo zlyhania
 20. MIMULUS (?arodejka škvrnitá) - strach zo známych vecí, hanblivos?, bojazlivos?
 21. MUSTARD (Hor?ica ro?ná)  - náhle neo?akávané obdobia  melanchólie
 22. OAK (Dub letný)  - sk?ú?enos? a vy?erpanos?, no napriek tomu sa ?lovek  nevzdáva a pokra?uje v boji
 23. OLIVE (Oliva európska)  - úplné vy?erpanie, extrémna únava tela aj ducha
 24. PINE (Borovica lesná)  - pocity viny, vý?itky
 25. RED CHESTNUT (Pagaštan ple?ový)  - strach o svojich blízkych
 26. ROCK ROSE (Devätorník peniažtekovitý) - pocity paniky, akútne stavy strachu
 27. ROCK WATER (Voda skalná) - prísne a strnulé názory, ?lovek je k sebe príliš tvrdý, perfekcionizmus, sebazaprenie
 28. SCLERANTHUS (Sklerant ro?ný) -  nerozhodnos?, neistota, nevyrovnanos?, meniace sa nálady
 29. STAR OF BETHLEHEM (Bledavka okolíkatá) - následky po telesných, duševných alebo duchovných šokoch
 30. SWEET CHESTNUT (Gaštan jedlý) - najhlbšie zúfalstvo, ?lovek si myslí, že dosiahol hranicu toho, ?o môže znies?
 31. VERVAIN (Železník lekársky) -  prílišné nadšenie , fanatizmus
 32. VINE (Vini? hroznorodý) - dominantná ctižiadostivos?, hlad po moci, neústup?ivos?
 33. WALNUT (Orech krá?ovský) - precitlivelos?, ovplyvnite?nos?, zneistenie, prekonávanie životných zmien
 34. WATER VIOLET (Perutník mo?iarny) - vnútorná rezervovanos?, hrdé stiahnutie sa do ústrania
 35. WHITE  CHESTNUT (Pagaštan konský-biely) - neodbytné   myšlienky, vnútorné dialógy, zdôvod?ovanie v mysli
 36. WILD OAT (Stoklas konáristý) -  nespokojnos?, ?lovek nenachádza svoju životnú úlohu, nejasná predstava o cieli
 37. WILD ROSE (Ruža šípová) - rezignácia, apatia
 38. WILLOW (V?ba biela) - zlos?, zatrpknutos?, „obe? osudu“   
 39. RESCUE REMEDY (Záchranný liek) - kombinácia Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock  Rose, Star of Bethlehem
  • pomáha zachráni? život v núdzi, zabra?uje energetickému šoku
  • užíva sa v - akútnych stavoch - pri obdržaní zlej správy, po rodinnej hádke, pri stavoch zmätenosti a paniky
  • pred stresovou situáciou- pred skúškou, pohovorom, verejným vystúpením, cestou, návštevou  lekára, nemocnice, pred operáciou ......
  • odporú?a sa nosi? ho stále pri sebe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2006 biopotraviny BIOtrend, powered by WDS