Hlavná 25 (v pasáži), Košice
pon - pia: od 9 do 18 hod.
sobota:    od 9 do 12 hod.
nedeľa:    oddychujeme

OC OPTIMA, Košice
nová pasáž pri zastávke MHD
pon - ne: od 9 do 21 hod.

  // Hlavná stránka
Pondelok 19.4.2021
 
   
 Hlavná stránka
 Naše prevádzky
 Kvaskový chlieb
 Bachové esencie
 Produkty
 Kontakt
 BIOtrend linky
 
 Pošli webstránku  svojím známym
 

VEĽKOOBCHOD

 CHICZA BIOžuvačka
 
 SONETT EKOdrogéria
 
 Guarana BIO

UVP

chicza_reklama
Produkty  
Sonett zľavy
 

Kváskový celozrnný chlieb a pe?ivo zo špaldovej biomúky

Chlieb a pe?ivo z kvásku je spracované pod?a tradi?nej receptúry, ktorá sa vracia ku starým kore?om zdravej kuchyne naších predkov. Chlieb a pe?ivo neobsahujú droždie, žiadne chemické prísady, rôzne aditíva a zlepšujúce pekárenské prípravky ako sú stabilizátory, regulátory chuti a pod., ale výhradne prírodný kvások a celozrnú múku, ?o zaru?uje zachovanie ve?kého množstva minerálov, vysokého obsahu vlákniny a ve?mi dobrú strávite?nos?.

Použitie kvásku zabra?uje nadmernému, škodlivému množeniu kvasiniek v organizme a nevytvára tak podmienky ku vzniku kožných chorôb a mykóz a prispieva k zlepšeniu kondície. Kváskový chlieb ?istí krv a preto je zvláš? vhodný pre osoby trpiace akné, ekzémami, lupienkou a pod., posil?uje svaly, prospieva nervovému systému, upravuje trávenie a po jeho konzumácii nevzniká zápcha a "nafukovanie".

Kváskové pe?ivo je považované za zdravšie a lepšie strávite?nejšie. Kvások je na rozdiel od kvasnic prirodzenou substanciou, s ktorou pracovali starí Egyp?ania už pred 4000 rokmi. Napriek tomu, že kvások používali, príncip. na základe ktorého dochádza ku kvaseniu múky, bol objasnený omnoho neskôr. Vnútorná šupka obilného zrna obsahuje stopy kvasiniek a mlie?ne baktérie. Zmiešaním vody a múky potom za priaznivej teploty dochádza k prirodzenému kvaseniu cesta. Mlie?né baktérie sú zodpovedné za typickú, intenzívnu chlebovú arómu. Kyselina mlie?na je navyše prirodzeným konzervantom, takže kváskový chlieb a pe?ivo vydrží dlhšie ?erstvé. Mikroorganizmy prítomné v kvásku sa po?as dlhej doby kvasenia cesta (ove?a dlhšej ako pri kvasnicovom ceste) postarajú o také zmeny v múke, ktoré ju spravia strávite?nejšou. V?aka dlhej dobe kvasenia a prítomnosti kyseliny mlie?nej sa tiež dokonale rozloží fytín, prítomný v celozrnej múke. Fytín je vápenato-hore?natá so? kyseliny fytovej prítomná v šupke zrna a v klí?koch. Kyselina fytová vytvára v ?revách spolu s minerálmi obsiahnutými v iných potravinách (hl. so železom a vápnikom) nerozpustné zlú?eniny, ktoré sú ve?mi ?ažko strávite?né. Enzým fytóza, ktorý je schopný fytín rozloži?, pracuje práve vo vlhku a po?as dostato?ne dlhej doby kvasenia. Pri kvasnicovom pe?ive, kde kysnutie prebieha v?aka kvasniciam ve?mi rýchle, nie je fytín dokonale rozložený a v organizme pôsobí demineraliza?ne. Zásluhou kvásku sa v ceste nachádzajú tiež aminokyseliny, ktoré v pôvodnom zrne neboli. Napríklad enzýmy, ktoré premie?ajú komplexné molekuly na "jednoduchšie", ktoré vie naše telo lepšie prija? a využi?. Aj takéto "predtrávenie" nám ušetrí ve?a energie. Chlieb upe?ený pomocou kvásku má príjemne nakyslastú chu?.

Kváskové celozrnné pe?ivo doporu?ujú dietológovia všetkým diabetikom, osobám s nadváhou, s poruchami zažívania, poruchami hrubého ?reva, ale tiež ako prevenciu pre všetky vekové kategórie, predovšetkým deti.

Kváskový celozrnný chlieb a pe?ivo doporu?ujeme skladova? dôkladne zabalené v ?istej bavlnenej, alebo ?anovej utierke.

Pšenica ŠPALDA je prastará obilnina, ktorá má výnimo?né zloženie a chu?. V stredoveku patrila k najcennejším obilninám. Napriek tomu špalda skoro vyhynula, pretože sa ro?níci preorientovali na výnosnejšie kultúry a dali prednos? pšenici. Dnes sa opä? stále viac pestovate?ov rozhoduje pre špaldu, pre jej vynikajúcu kvalitu.

Pri porovnaní špaldy s ostatnými obilninami vykazuje vyšší obsah cenných bielkovín (esenciálnych aminokyselín),kvalitných tukov s vysokým podielom nenasýtených mastných kyselín, uh?ovodanov, vitamínov (B1, B2, PP a ?alších), minerálov, stopových prvkov a nestrávite?nej zložky potravy. Vysoký obsah vlákniny podporuje trávenie a ?revnú peristaltiku. Špalda zaru?uje organizmu konštantný prísun energie. Po?as trávenia sa uh?ovodany pomaly rozkládajú a molekula po molekule sa spa?uje na kysli?ník uhli?itý a vodu, pri?om sa obe splodiny z tela ?ahko a bez zbytkov vylu?ujú (v porovnaní s tým je mäso v tele rozkládané na kyselinu mo?ovú a mo?ovinu). Rovnomerným prísunom energie sa telo cíti vyvážene a zaplavuje ho pocit tepla.

Úplne inak je to pri pšeni?nej, tzv. vyrážkovej múke, bielom a hroznovom cukre. Tieto tzv. prázdne kalórie sú krvou ihne? asimilované a spôsobia v nej prudký vzostup hladiny glukózy. Vysoká koncentrácia glukózy spôsobuje zvýšenú produkciu inzulínu, takže krátko po jedle hladina cukru v krvi znova poklesne, ale hladina inzulínu zostáva zvýšená. Osoba sa preto cíti podráždená a slabá a má ve?kú chu? na sladké. V dôsledku tákého neustáleho kolísania hladiny cukru sa potom ?lovek cíti nevyrovnaný, ?ahko unavite?ný, nemá chu? k práci a ?ahko podlieha kolísavým náladám. Zvláš? u detí môžme pozorova? sklon k obezite, alebo sú deti príliš nek?udné - aktívne, ktoré chví?ku neposedia.

V ?udovom lie?ite?stve je špalda uznávaná ako najlepšia obilnina plná sily, s ?ahšou strávite?nos?ou ako ostatné obilniny.

Na záver

"Špalda je najlepšia obilnina, zahrieva a sýti, je ve?mi hodnotná a jemnejšia ako všetky ostatné obilniny. Kto žuje špaldu, buduje si dobré svaly. Špalda dáva zdravú krv, uvo?nenú myse? a dar radosti. Nech jete špaldu v akejko?vek podobe, upravenú tak ?i onak - ako chlieb ?i iný pokrm, jedným slovom, je vždy dobrá a dobre strávite?ná".

Citát z knihy "Lé?ebné um?ní Hildegardy z Bingenu - celostní lé?ebný systém st?edov?ké sv?tice". Hildegardin lie?ebný systém je v sú?asnosti v Nemecku rozšírený a používaný lie?ite?mi, lekármi aj pri samolie?be a po mnohých rokoch sa znova preukazuje jeho efektívnos?. Vo svojej vlasti je Hildegarda, 900 rokov po svojom narodení, považovaná za svätú a zárove? za jednu z najvä?ších lie?iteliek všetkých ?ias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2006 biopotraviny BIOtrend, powered by WDS